HD19
HD200
HD2000
HD201
HD21
HD269
HD290
HD29A
HD42
HD42A
HD43
HD45
HD590A
HD60
HD610
HD610A
HD67A
HD70
HD71
HD73
HD75
HD8000
HD8600A
HD8900
HD-MS300
HD-S80
HD-S90
HD-SL21
HD-SL62A
HD-SL93I
HD-SL95I
HD-SL99
HD-SM1000
HD-SM202
HD-SM203
HD-SM204

Werksreset (1)
Factory reset
Schnittstellenauswahl (1)
Interface selection
RS232-Schnittstellenkonfiguration (2)
RS232 interface configuration
Scan-Modi (2)
Scanning modes
Klingen (2)
Sound
Suffix (2)
Suffix
WerksresetWählen
Werkseinstellungen zurückgesetzt
Factory reset
SchnittstellenauswahlWählen
Schnittstelle USB virtuelle COM
Interface USB Virtual COM
RS232-SchnittstellenkonfigurationWählen
Baudrate 115200 Bit
Baud rate 115200 bits
Baudrate 9600 Bits
Baud rate 9600 bits
Scan-ModiWählen
Dauermodus eingeschaltet
Continuous mode on
Manual mode
Manual mode
KlingenWählen
Ton an
Sound on
Ton aus
Sound off
SuffixWählen
Add Enter Suffix
Add Enter Suffix
Abbrechen
Cancel Enter